Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia | No. 47-2, Jalan Putra Permai 1A, Taman Equine, 43300 Seri Kembangan, Selangor [email protected] +603-89578992

PENAMBAHBAIKAN SISTEM PERKHIDMATAN KESIHATAN DI MALAYSIA.

Sejak merdeka, rakyat Malaysia bertuah kerana negara kita mempunyai perkhidmatan kesihatan antara yang terbaik di dunia. Perkhidmatan kesihatan kerajaan melaluiKementerian Kesihatan yang komprehensif , liputan yang meluas di seluruh pelusuk negara, berkualiti dan dengankos yang rendah (hampir percuma bagi majoriti rakyat). Disamping pilihan perkhidmatan perubatan swasta yang mudah dan banyak terutamanya di kawasan bandar dan kualiti profesional yang di kawal kerajaan sebagaialternatif kepada perkhidmatan kerajaan.

 

2.Namun begitu selain cabaran kos dan beban yang sentiasa meningkat dalam memberi perkhidmatan yang baik secara berterusan, perkhidmatan kesihatan di Malaysia kini dihadapkan dengan empat isu utama yang sangat mendesak dan sering dibangkitkan oleh banyakpihak dalam pelbagai media.

 

3.Empat isu utama tersebut ialah, pertama , laporanJabatan Audit Negara yang mengesahkan bahawakebanyakan fasiliti kesihatan kerajaan mengalami bajetyang sangat tidak mencukupi, bilangan staf dan perjawatan profesional (doktor, ahli farmasi & jururawat) yang tidak bertambah selari dengan pertambahanbebankerja dan pembukaan fasiliti baharu; kedua, bilangan tenaga profesional (doktor, ahli farmasi & jururawat) yang tidak atau lewat mendapat pekerjaan; ketiga , bayaran gaji doktor kontrak yang tidak adil;  keempat, bayaran konsultansi  doktor swasta yang dikawal oleh kerajaan yang masih rendah dan tiadasemakan sejak 27 tahun yang lalu.

 

4.Kesemua isu di atas bukan sahaja melemahkanpenyampaian perkhidmatan kesihatan tetapi sudah pastimemberi kesan negatif kepada Kerajaan hari ini dan akandatang. Pelbagai inisiatif Kementerian Kesihatan dan YB Menteri Kesihatan seperti pembentukan Majlis PenasihatKesihatan( HAC), perbincangan dalam Majlis TindakanSara Hidup Negara (NACCOL), perundingan denganbadan-badan profesional perubatan & Kesihatan dan pihak industri farmasi, sesi Townhall YB Menteri Kesihatan dengan Pengamal Perubatan Swasta, PegawaiKesihatan Daerah/Bahagian/Kawasan dan PengarahHospital dan lain- lain masih belum mendatangkan solusiserta tindakan yang tuntas untuk mengatasi isu-isu yang dibangkitkan tersebut. 

 

5.Sebenarnya isu dan cabaran  cabaran di atasbukanlah perkara baharu dan tidak pernah di kaji, di jangkakan atau tidak ada perancangan awal. Pelbagaikajian, perancangan, konsultansi tempatan dan luarnegara, seminar & forum, plan strategik dan macam-macam lagi telah dibuat sejak 20 tahun yang lalu. Malangnya tindakan proaktif berkesan tidak dilakukan atassebab-sebab sosio-politik. Antara cadangan penting yang dipersetujui oleh banyak pemegang taruh terdahulu ialahReformasi Menyeluruh Sistem Kesihatan Negara, Sistem Pembiayaan Kesihatan Kebangsaan, “Public-Private Seamless Partnership” dan pewujudanSuruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan. 

 

6.Kami Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan AwamMalaysia (PPPKAM) dengan hampir 700 orang ahli yang pakar dan berpengalaman dalam mengemudi perancangan dan pelaksanaan sistem kesihatan negara di pelbagai peringkat, menggesa kerajaan mengambiltindakan drastik dan berani kepada perkara-perkaraberikut: 

 

i. Mewujudkan pertambahan jawatan bagi PegawaiPerubatan (MO), Pegawai Farmasi (PF),Penolong Pegawai Perubatan (PPP), JururawatTerlatih (JT) dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP). Kerajaan masihmemerlukan pegawai-pegawai ini untuk program-program promosi dan preventif. Sekarang inipegawai-pegawai yang ada lebih menjuruskepada rawatan kuratif dan bukan preventif, kerana itu kejadian penyakit NCD dan komplikasisentiasa meningkat membebankan kerajaan. 

 

ii. Mempertimbangkan dengan wajar akan rayuan dan cadangan pelbagai pihak tentang isu gaji dan imbuhan yang kurang adil kepada doktor-doktorkontrak yang baru tamat latihan siswazah sertasedang menjalani perkhidmatan wajib dengankerajaan.

 

iii. Mewujudkan Suruhanjaya PerkhidmatanKesihatan Negara yang khusus dan fokuskepada mewujudkan sistem penyampaianperkhidmatan yang komprehensif, seamless, adildan menggabungkan perkhidmatan awam dan swasta, sistem perjawatan serta sistempembiayaan kesihatan dan bajet kesihatannegara yang dinamik dan sustainable sertanisbah dan taburan profesional kesihatan yang lebih munasabah.
iv. Mewujudkan Sistem Kesihatan Hibrid (gabungan & swasta) dalam masa terdekat terutama di kawasan ramai penduduk, kurang fasiliti kerajaandan akses yang jauh. Dengan ini dapatmenambah bilangan fasiliti untuk menampungbilangan tenaga profesional yang lebih banyakdan perkhidmatan yang penuh dan lebih baik.

 

v. Memberi keutamaan kepada program dan aktivitipencegahan dan promosi kesihatan yang memfokus kepada bina upaya individu, keluargadan komuniti dalam pencegahan penyakit sertamenguruskan kesihatan dan rawatan kendiri(selfcare & community-based care), terutamanyadalam era epidemik NCDs dan penuaanpenduduk negara. Pewujudan anggota kesihatankhusus (tidak bergantung kepada anggota klinikkesihatan) untuk menjalankan program pencegahan dan promosi kesihatan serta self-care di dalam community dilihat satu keperluanyang amat meruncing.

 

BERBAKTI KE ARAH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

 

Ikhlas,

DATO’ DR. ZAINAL ARIFFIN BIN OMAR

Presiden